علیست مرغ حق و کعبه آشیانه ی اوست


علیست مرغ حق و کعبه آشیانه ی اوست

حریم عشق پر از دلنشین ترانه ی اوست

پس از گذشت زمانها هوز گوش بشر

به نغمه های دل انگیز و عاشقانه ی او

زلال چشمه ی زمزم کجا و اشک علی

صفای این حرم از گریه ی شبانه ی او

علیست محرم اسرار ربّ بی همتا

کلید دار عطابخش هر خزانه ی اوست

علی به پله ی آخر رسید در ایمان

نبّی سر است و علی پای تا به شانه ی اوست

علیست خانه یکی با خدای بی همتا

درون بیت خدا زادگاه و خانه ی اوست

مقام صید علی برتر از تفکر ماست

چو بی نطیر به عالم غم زمانه ی اوست

حسان معرف الله شد ولی الله

چو در تمام صفات علی نشانه ی اوست

علیست فرد نمودار خلقت کامل

که عقل در عجب از خالق یگانه ی اوست

وسیله ی کرم ذات حق یادالله است

خدا هر آنچه ببخشد علی بهانه ی اوست

... عـلـی مـولا ، مـولا مـولا ، مـولا مـولا ...
دانلود صـوت