منزل به منزل خسته در اسارت


منزل به منزل خسته در اسارت

دیدم به هر جایی فقط جسارت

یک اَلأمان از کوفیان بد نام

صد اَلأمان از بی حیایی شام

دیگر ندارم یاوری ، از من نمانده پیکری

من باغبان باغی از یاسم که شد نیلوفری

... از کوفه و شام اَلأمان ، از کوفه و شام اَلأمان ...

من شاهد بزم شراب شامم

بی حرمتی کردند و بر امامم

من شاهد لبها و ضرب چوبم

سر را به محمل بی امان بکوبم

دشمن به دشنام آمده ، سنگِ لبِ بام آمده

آذین شده شهر یزید رأس تو در شام آمده

... از کوفه و شام اَلأمان ، از کوفه و شام اَلأمان ...

دیگر از این غمها شدم زمین گیر

شهری مرا اینگونه کرده تکفیر

سویی ندارد دیده ی کبودم

خونین جگر از کوچه ی یهودم

میزد عدو یار تو را ، دلدار و غمخوار تو را

با سنگ طعنه زد زِ کین رأس علمدار تو را

... از کوفه و شام اَلأمان ، از کوفه و شام اَلأمان ...
دانلود صـوت