به تموم شیعیان علی رحمت


به تموم شیعیان علی رحمت

به تموم دشمنای علی لعنت

من نَه سوفی ام و نَه علی پرستم

دین من فقط ولایت و برائت

هوهو علی علی ، شمشیر حیدره

هوهو علی علی ، تکبیر حیدره

میدون دوباره در تسخیر حیدره

هوهو علی علی ، یا والِیَ الولی

یا مَظهَرَ العجایب و یا مرتضی علی

هوهو علی علی ، ای ذکر منجلی

هوهو صدای چرخش شمشیر صیقلی

... هوهو علی علی ، هوهو علی علی ...

... یا حیدر ، یا حیدر ، یا حیدر ، یا حیدر ...

علی فاروق ، علی صدیق ، علی میزان

علی طاها ، علی یاسین ، علی فرقان

ناجیِ نوحی و عیسایی و موسی

علی انجیل ، علی تورات ، علی فرقان

حق حق علی علی ، داماد مصطفی

حق حق علی علی ، ای شاه لافتی

حق حق علی علی ، کوری دشمنا

حق حق علی علی ، مطلق علی علی

حق با توئه علی و مَعَ الحق علی علی

حق حق علی علی ، از حق علی علی

شیر خدا به غزوه ی خندق علی علی

... حق حق علی علی ، حق حق علی علی ...

... یا حیدر ، یا حیدر ، یا حیدر ، یا حیدر ...

مثل میثم منم و دار تو مولا

کشته ی حُب علی ماتَ شهیدا

عَلیه نبض دلم ، ذکر من اینه

اَشهَدُ أنَّ علیاً ولی الله

جانم علی علی ، سلطانم حیدره

جانم علی علی ، ایمانم حیدره

قانون من علی ، میزانم حیدره

جانم علی علی ، ضربانم علی

دار فراق تو و جنانم علی علی

جانم علی علی ، هیجانم علی علی

ای لذت تمام اذانم علی علی

... جانم علی علی ، جانم علی علی ...

... یا حیدر ، یا حیدر ، یا حیدر ، یا حیدر ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو