طعم لبهای تو ای دوست همیشه عسلیست


... جان حـسـیـن ، جانم حـسـیـن ...

طعم لبهای تو ای دوست همیشه عسلیست

پیش چشمان تو هر باده که باشد بدلیست

آمدم هیئت و با ذکر حسین فهمیدم

نمک زندگیم عشق حسین بن علی ست

... جان حـسـیـن ، جانم حـسـیـن ...
دانلود صـوت