در مملکت ری وطنی دارم و بس


در مملکت ری وطنی دارم و بس

عشاق ره عشق سبک بال ترند

من نیز فقط پیرهنی دارم و بس

دوری مسافت نشود مانع من

تا شوق اویس قرنی دارم و بس

حالا که حرم نیست مرا شمع کنید

امشب هوس سوختنی دارم و بس

دنیا تو اگر یوسف کنعان داری

من نیز امام حسنی دارم و بس

تا لطف حسن هست خریداری هست

تا زلف حسن هست گرفتاری هست

باید سر ما را به طنابی بزنند

در مقدم خورشید نقابی بزنند
دانلود صـوت