منزلت هر شب قدری علی


منزلت هر شب قدری علی

همیشه در اول و صدری علی

پیر حنینی ، شَه والا مقام

فاتح خیبر ، یل بدری علی

یک تنه خیبر شکنی ، علی عشق منی

نقش عقیق یمنی ، علی عشق منی

اسوه ی صبر حسنی ، علی عشق منی

... یا علی عشق منی ، علی عشق منی ...

امشب اگه شیعه حسابم کنند

دیگه بعیده که جوابم کنند

از دل فردوس برین اومدم

خاک در ابوترابم کنند

نغمه ی قلبم علنی ، علی عشق منی

شدم اویس قرنی ، علی عشق منی

از سر خط مشق منی ، علی عشق منی

... یا علی عشق منی ، علی عشق منی ...

ذکر قنوت جبرئیلی علی

به زندگانیَم دلیلی علی

جای خدا حکم قضا میکنی

خدا به تو گفته وکیلی علی

با تو ندارم محنی ، علی عشق منی

حک شده روی کفنی ، علی عشق منی

ذکر منه سینه زنی ، علی عشق منی

... یا علی عشق منی ، علی عشق منی ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو