با غم بابات حیدر تا صحن نجف پر میگیرم


با غم بابات حیدر تا صحن نجف پر میگیرم

خون جگر رو از چشمی که شد برات تَر میگیرم

ای که سر نیزه قرآن خوندی حسین ارباب من

کاش یه شب قدری پا شیش گوشت قرآن سر بگیرم

یه گوشه برای خودت گریه میکنم

یه گوشه برای خودم گریه میکنی

برا تن غارت شدت گریه میکنم

برا دل غارت شدم گریه میکنی

... وای ، حسین حسین حسین حسین ...

روزا آقا روزه ، شبها روضه عجب حالی داره

نوکر تو هر کی هستش والله چه اقبالی داره

کافیه که اسم زیباتونو جلو من بیارن

اون موقع هست که مرغ دل سوی تو پر درمیاره

یه گوشه برای خودت گریه میکنم

یه گوشه برای خودم گریه میکنی

برا تن غارت شدت گریه میکنم

برا دل غارت شدم گریه میکنی

... وای ، حسین حسین حسین حسین ...

یه خیمه گاهی و اطفالی که فریاد میکشیدن

بر سر بالینت با تیغ و با نیزه میرسیدن

مهریه ی زهرا بودش آب و بگو تو پس چرا

بین دوتا نهر آب لب تشنه سر از تو بریدن

یه گوشه برای خودت گریه میکنم

یه گوشه برای خودم گریه میکنی

برا تن غارت شدت گریه میکنم

برا دل غارت شدم گریه میکنی

... وای ، حسین حسین حسین حسین ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو