من شنیدم خانه ات آتش زدن


من شنیدم خانه ات آتش زدن

نیمه شب کاشانه ات آتش زدن

پشت در میسوخت از پا تا سرت

بی هوا بردی تو نام مادرت

بی عمامه ، بی عبا ، صورت کبود

پیرمرد شیعه و مرد یهود

... مظلوم امام صادق ، مظلوم امام صادق ...

دست بسته چون امیرالمؤمنین

پیش اهل خانه میخوردی زمین

ریسمان دست عدو افتاده بود

جای پنجه بر گلو افتاده بود

باز در بین محاسن پنجه خورد

ریسمان را دور گردن میفشرد

کس نداند با چه وضعی آن پلید

جسم تو از خانه بیرون میکشید

صورت تو لطمه ها بسیار خورد

چند باری گوشه ی دیوار خورد

تیزیِ سنگی به پهلویت گرفت

هُرم آتش گوشه ی مویت گرفت

دستهایت بست و بر مرکب نشست

حُرمت موی سپیدت را شکست

... مظلوم امام صادق ، مظلوم امام صادق ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو