هنوز حال و هوایی که داشتم دارم


هنوز حال و هوایی که داشتم دارم

هنوز طبع گدایی که داشتم دارم

برای گم شدگان یک چراغ روشن کن

نیاز به راهنمایی که داشتم دارم

بساط شاه و گدا در کنار هم پهن است

کنار جای تو جایی که داشتم دارم

همان گدای قدیمی که داشتی داری

همان امام رضا که داشتم دارم

حرم نگو عتبات است و حسین منی

هنوز کرب و بلایی که داشتم دارم
دانلود صـوت