نزدیکترین حالت مخلوق به خالق وقتیست

نزدیکترین حالت مخلوق به خالق

وقتیست که مخلوق به دنبال حسین است

خوشبخت غلامی که به اخلاص و تباکی

در پای علم قامت او دال حسین است

گردد به خدا عاقبتش خیر کسی که

آمال دلش روی به آمال حسین است

از محشر و از روز قیامت نهراسد

هر کس که امیدش به نخ شال حسین است

دیوانه ی یاریم به ما خرده نگیرید

ما هر چه که داریم فقط مال حسین است

در لحظه ی اکران عمل های قیامت

بر پرده ی دل مُصحف سریال حسین است

بی صاحبی ماست که دنبال گناهیم

گر یار بیاید همه دم سال حسین است
دانلود صـوت