دوباره باده به دستم هر آنچه بادا باد


دوباره باده به دستم هر آنچه بادا باد

زِ چشم ناز تو مستم هر آنچه بادا باد

هزار توبه نمودم که عاشقی نکنم

دوباره توبه شکستم هر آنچه بادا باد

علی امام من است و منم غلام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی
دانلود صـوت