کبوتریم و پی دانه ی امام حسن


کبوتریم و پی دانه ی امام حسن

رسیده ایم در خانه ی امام حسن

تمام مردم این شهر شهرت ما را

شناخته اند به دیوانه ی امام حسن

عجیب نیست اگر میشوند دشمن و دوست

اسیر لطف کریمانه ی امام حسن

نمی رویم سراغ کسی به غیر از او

که رزق ماست به پیمانه ی امام حسن

اگر تمام جهان میهمان او باشند

هنوز جا دارد خانه ی امام حسن

دل شکسته ی ما آنقدر طوافش کرد

لقب گرفت به پروانه ی امام حسن

فقیر بوده ولی پادشاه میگردد

به هر که میرسد عیدانه ی امام حسن

به نام قاسمیون مفتخر شدیم و شدیم

غلام قاسمِ دردانه ی امام حسن


شاعر : مجتبی خرسندی
دانلود صـوت