هم در مقام و نام و جلالت تو اکبری


هم در مقام و نام و جلالت تو اکبری

هم اینکه در عشیره شما از همه سری

گفتا اگر که ختم رسالت نمیرسید

حتماً تو آخرین نبی هستی پیمبری

وقتی تو را به دست پدر داد مادرت

بوسید روی ماهت و گفتا که محشری

وقتی لجام اسب کشیدی سوی نبرد

دشمن ندید اکبری یا اینکه حیدری

دشمن چشیده مزه ی شمشیر تیز تو

وقتی چو شیر بر صف او حمله میبَری

باید برای رزم تو لشکر بیاورند

الحق عرب ندیده شبیهت دلاوری

آقا شما کرامتتان هم محمدیست

حالا شما به کرب و بلایم نمیبری

صدبار گفتند و ما نیز گفته ایم

آقا غلام در به درت را نمیخری
دانلود صـوت