با همین سوز که دارم بنویسید حسین


با همین سوز که دارم بنویسید حسین

هر که پرسید زِ یارم بنویسید حسین

ثبت احوال من از ناحیه ی ارباب است

همه ی ایل و تبارم بنویسید حسین

خانه ی آخرتم هست قدمگاه حبیب

سر در قصر مزارم بنویسید حسین

هر که پرسید چه دارد مگر از دار جهان

همه ی دار و ندارم بنویسید حسین

من دلم را زِ شکیبایی زینب دارم

همه ی صبر و قرارم بنویسید حسین

هیچ شعری ننویسید به روی کفنم

با گِل تربت یارم بنویسید حسین
دانلود صـوت