ای جانم تازه جوانم تاب و توانم علی اکبر


ای جانم ، تازه جوانم ، تاب و توانم علی اکبر

ای پرپر ، نگاهی کن بر قد کمانم علی اکبر

پاشو داره میبیندت عمو ، پاشو بگیر از خون سر وضو

پاشو با همین پاره ی گلو ، برا دل بابا اذان بگو

الله اکبر ، علی ای شبه پیمبر

الله اکبر ، خون از سرت میره اکبر

الله اکبر ، شدی مثل جدت حیدر

... علی علی اکبر ، علی علی ...

دل خونم ، رفته توونم ، تموم جونم علی اکبر

از دوری ، بی تو چجوری زنده بمونم علی اکبر

تیغ و تیر و نیزه بوسیدنت ، با تیغه ی شمشیر کوبیدنت

به تموم صحرا پاشیدنت ، منو میکُشه پا کشیدنت

پاشو داره میبیندت عمو ، پاشو بگیر از خون سر وضو

پاشو با همین پاره ی گلو ، برا دل بابا اذان بگو

الله اکبر ، علی ای شبه پیمبر

الله اکبر ، علی ای سرو صنوبر

الله اکبر ، علی ای خشکیده حنجر

الله اکبر ، وای از این اذون آخر

... علی علی اکبر ، علی علی ...

یا زهرا ، داری به لبها ، ای اِرباً اِربا علی اکبر

میخونم از دل و جونم ، بیچاره لیلا علی اکبر

علی همه بال و پرت شکست

پاشو که دل خواهرت شکست

دیگه تموم پیکرت شکست

پاشو داره میبیندت عمو ، پاشو بگیر از خون سر وضو

پاشو با همین پاره ی گلو ، برا دل بابا اذان بگو

الله اکبر ، علی ای شبه پیمبر

الله اکبر ، علی اذان گوی محشر

الله اکبر ، چقدر صدات شد رساتر

الله اکبر ، جلوی چشمام نزن پر

... علی علی اکبر ، علی علی ...
دانلود صـوت