دردهای ما درِ این خانه درمان میشود


دردهای ما درِ این خانه درمان میشود

چون که درد شمع با پروانه درمان میشود

مرهم دلسردی ما شانه های گرم توست

حال هر آشفته ای با شانه درمان میشود

نیست در مسجد نشستن التیام درد ما

چون خماری گوشه ی مِیخانه درمان میشود

تازه فهمیدی در ویران نشینی حکمتیست

ساکن ویرانه در ویرانه درمان میشود

گریه مثل شمع در خلوت به درد ما نخورد

درد ما با نعره ی مستانه درمان میشود

ننگ بر ما چون تو را داریم اما

درد ما زیر بار منت بیگانه درمان میشود

هر چه دنیا در دل دیوانه ی ما غم گذاشت

با کمی از آب سقاخانه درمان میشود

هر دل زخمی دخیل پنجره فولاد توست

چون کبوتر در دل ویرانه درمان میشود
دانلود صـوت