سلام ای کربلا ای زمین غم


سلام ای کربلا ای زمین غم

سلام ای مدفن سرور عالم

تو داری در بَر خود امام ما

به تو دائم درود و سلام ما

عجین با تربتت خون پاکان است

محل پیکر جمله یاران است

گرفته خاک تو بوی عطر یاس

تو داری در برت پیکر عباس

قبله ی اهل عالمینی ، وطن اربابم حسینی

... لک لبیک یا ثارالله ، لک لبیک یا ثارالله ...

پیاده راهی نینوا هستیم

مِی ناب تو نوشیده و مستیم

برای بیعت با تو می آییم

و این عهدیه که با خدا بستیم

تو دادی برکت زندگی بر ما

نشان دادی ره بندگی بر ما

نکردی خم کمر زیر بار ظلم

تو دادی درس آزادگی بر ما

قبله ی اهل عالمینی ، وطن اربابم حسینی

... لک لبیک یا ثارالله ، لک لبیک یا ثارالله ...
دانلود صـوت
در کانال های ایتا و تلگرام صوت مداحی قرار دارد.