مشخص است به شوق هلاک برخیزد


مشخص است به شوق هلاک برخیزد

کسی که پای علی سینه چاک برخیزد

حرام زاده محب علی نخواهد شد

گیاه سالم از خاک پاک برخیزد

دلیل این که خدا خوانده شد فضائل او

که هر معادله از اشتراک برخیزد

طلای ناب ندیده کسی مگر وقتی

که از عبای علی گرد و خاک برخیزد

دلیل مستی ما در نجف همین شده است

که از زمین رطب خیز تاک برخیزد

خوشا به حال شهیدی که در صف محشر

به احترام علی بی پلاک برخیزد

اگر به خاک مزارم علی سری بزند

زِ خاک نعره ی روحی فداک برخیزد
دانلود صـوت